Referencie

Untitled document

 

Hydrotechnika a hydroenergetika

  

 • Gabčíkovo-Dobrohošť. Spojovacia hrádza. Odberný objekt Dobrohošť, Investor: SVP š.p.OZ Povodie Dunaja Bratislava
 •  Dobrohošť

 • VD Bešeňová. Sanácia priesakov do združeného funkčného objektuInvestor: SVP š.p.OZ Povodie Váhu Piešťany
 • VD Krupina. Sanácia hrádzového telesa Investor: SVP š.p. OZ Povodie Hrona Banská Bystrica
 • PVE Čierny Váh. Posudková činnosť na stavebnú časť roku 2000 Investor: SE a.s. VE Trenčín
 • VN Gemerský Jablonec. Zariadenie na meranie a pozorovanie Investor: SVP š.p. OZ Povodie Hrona Banská Bystrica
 • VN Turček. Zvláštny manipulačný poriadok. Investor: SVP š.p. OZ Povodie Váhu Piešťany
 • VN Turček. Zvláštny manipulačný poriadok.

   

 • VD Hričov. Sanácia ľavostranného opevnenia nátoku na hať Investor: SVP š.p. OZ Povodie Váhu Piešťany
 • VN Vyšná Rybnica. Rekonštrukcia dnového výpustu Investor: SVP š.p. OZ PBaH Košice
 • Tajch Hrončok. Rekonštrukcia Tajch Hrončok, II. etapa, stavidlové uzávery Investor: Projekt Consulta Zvolen
 • VD Zemplínska Šírava. Manipulačný poriadok - doplnok č.1 Investor: SVP š.p. OZ PBaH Košice
 • SVD G - N. Stupeň Gabčíkovo, obj. 4.1-42.103, ľavý múr hornej rejdy Investor: VV š.p. Bratislava
 • VD Žilna. Úprava brehov pre prístaviská Investor: MÚ Žilina
 • VD Žilna. Výstavba cesty 1/18, most cez Váh pri Tepličke - hydrotechnické výpočty Investor: Dopravoprojekt a.s. Bratislava
 •  

   VD Žilna. Výstavba cesty 1/18, most cez Váh pri TepličkeVD Žilina

   

 • SVD G - N. Zdrž Hrušov - zmena riešenia časti Hamuliakovského kanála Investor: VV š.p. Bratislava
 • VD Ružín I. Provizórne hradenie šachtového priepadu Investor: SVP š.p. OZ PBaH Košice
 • Podolie. Zúrodnenie podmáčaných plôch Investor: Podolie
 • Myjava. Rekonštrukcia hate v km 12,43 rieky Myjavy Investor: SVP š.p. OZ Povodie Dunaja Bratislava
 • Senica. Úprava koryta Rovenského potoka Investor: MOL - Slovensko s.r.o. Bratislava
 • VD Zemplínska Šírava. Rekonštrukcia bezpečnostného priepadu Zalužice Investor: SVP š.p. OZ PBaH Košice
 •  

   VD Zemplínska Šírava. Rekonštrukcia bezpečnostného priepadu Zalužice

   

 • Banka. Prekrytie potoka Vápenník Investor: OÚ Banka
 • VDJ Kostolné. Návrh pre sanáciu svahu Investor: VaK š.p. Bratislava
 • Banská Bystrica. Severný obchvat - preložka potoka Bystrica Investor: Dopravoprojekt a.s. Bratislava
 • Diaľnica D2 Bratislava, Lamačská cesta - Staré Grunty - úprava potoka Vydrica Investor: Slovenská správa ciest Bratislava
 • Studienka. Odborný posudok odvodnenie - lokalita "Na jame" Investor: OÚ Studienka
 • VD Domaša. Posúdenie bezpečnosti vodného diela Investor: SVP š.p. OZ PBaH Košice
 •  

  VD Domaša. Posúdenie bezpečnosti vodného diela

   

 • PVE Čierny Váh. Autonómny systém varovania a vyrozumenia Investor: SE Vodné elektrárne a.s. Trenčín
 •  

  PVE Čierny Váh. Autonómny systém varovania a vyrozumenia

   

 • VD Ružín. Autonómny systém varovania a vyrozumenia Investor: SVP š.p. OZ PBaH Košice
 • Oh. Moravy. Štúdia technického riešenia v km 22,0 - 33,2 Investor: SVP š.p. OZ Povodie Dunaja Bratislava
 • Liptovská Mara. Autonómny systém varovania a vyrozumenia Investor: SVP š.p. OZ Povodie Váhu Piešťany
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vodovody a kanalizácie, technologické zariadenia

    

 • Piešťany. Rozšírenie vodovodu, zásob. Potrubie 3 Investor: MÚ Piešťany
 • Bratislava Záhradnícka ul. - rekonštrukcia vodovodu, II. Stavba Investor:VaK Bratislava, š.p.
 • Bratislava Dostojevského rad - rekonštrukcia vodovodu DN 1000 Investor: VaK Bratislava, š.p.
 • Zohor. Plastic Omnium SA - Prívod vody pre výrobný závod Investor: ZVaK Bratislava, š.p.
 • Zohor. Plastic Omnium SA - Prívod vody - prevádzkový poriadok Investor: ZVaK Bratislava, š.p.
 • Bratislava Rekonštrukcia vodovodu - Vranovská ul. Investor: VaK Bratislava, š.p.
 • Mengusovce Diaľnica D1 - Rozšírenie vodojemu MV Mengusovce Dopravoprojekt, a.s., Investor: Slovenská správa ciest Bratislava
 • Radošiná. Vodný zdroj Hlavina, čerpacia stanica - VZ Hlavina Investor: Trenčianska vodohosp. spoločnosť
 • Podolie. Slnečná ul. - vodovod Investor: Obecný úrad Podolie
 • Bratislava. Rekonštrukcia tlakovej stanice ASTRON di Sam Slovakia s.r.o. Investor: ASTRON di Sam Slovakia s.r.o. Bratislava
 • Trenčín Léoni autokábel Slowakia s.r.o. Trenčín, vodohospodárska štúdia Investor: Léoni autokábel Slovakia s.r.o. Trenčín
 • Bratislava Mudroňova ul. - rekonštrukcia vodovodu Investor: VaK Bratislava, š.p.
 • Turany. Posúdenie ČOV Investor: Drevoprodukt, s.r.o.
 • Nemšová. Kanalizácia mesta Investor: OÚ Nemšová
 • Sobotište. Kanalizácia - geotechnické podklady Investor: OÚ Sobotište
 • Bratislava. Hydrotechnické posúdenie kanalizácie v Ľudovej štvrti Investor: VaK, š.p. Bratislava
 • Gbely. Kanalizácia stoky B, Čerpacia stanica splaškových vôd Investor: MÚ Gbely
 • Trebatice. Kanalizácia, posúdenie kanalizačnej siete Investor: OÚ Trebatice
 • Bratislava. Rekonštrukcia kanalizácie, uzáverový objekt na zberači A Investor: VaK, š.p. Bratislava
 • Nováky. Prevádzková analýza stavu kanalizácie areálu OZ Investor: SE, a.s. ENO, OZ Zemianske Kostolany
 • Trenčín. Napojenie tlamovej stoky na zberači Trenčín - východ Investor: Mesto Trenčín
 • Opatová. Kanalizácia II.časť, Kubra - Opatová, kanalizačné prípojky Investor: Mesto Trenčín
 • Opatová. Kanalizácia I.časť, Trenčín - Kubra, prevádzkový poriadok kanalizácie Investor: VOD-EKO, a.s., Trenčín
 • Bratislava. Vrakuňa -kanalizácia - Priehradná, Podpriehradná a Brezová ul. Investor: VaK š.p. Bratislava
 • Senica. Odkanalizovanie mestských častí Čáčov a Kunov v Senici Investor: Mesto Senica
 • Bratislava. Rekonštrukcia kanalizácie DN 1000 - zberač EO - Rača Investor: VaK š.p. Bratislava
 • Bratislava. Odlučovač ropných látok Investor: MPZ hl.m. SR Bratislavy
 • Bratislava. Vrakuňa - Hrušov - kanalizácia I. a II. etapa Investor: MÚ Vrakuňa
 • GENEREL Bratislava Aktualizácia územného GENERELU, odkanalizovania hlavného mesta SR Bratislavy rok 1998 Investor: Hlavné mesto SR Bratislava
 • Banská Bystrica Veľká Čausa, Malá Čausa, Lipník, Chrenovec, Brusno, Jalovec, Ráztočno - odvedenie a čistenie odpadových vôd
      Investor: SeVaK š.p. Banská Bystrica
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Čistenie odpadových vôd

    

 • Bratislava ÚSTREDNÁ ČOV Investor: VaK, š.p. Bratislava
 • Bratislava Petržalka ČOV Investor: VaK, š.p. Bratislava
 •  

  Bratislava Petržalka ČOV

 • Bratislava Slovnaft - priemyselná ČOV Investor: Slovnaft, a.s. Bratislava
 • Bratislava Istrochem - priemyselná ČOV Investor: Istrochem, a.s. Bratislava
 • Uherský Brod ČOV Investor: JmVaK, š.p. Brno
 • Senica ČOV Investor: ZVaK, š.p. Bratislava
 • Nové Zámky ČOV - rekonštrukcia a intenzifikácia Investor: ZVaK, š.p. Bratislava
 • Beluša ČOV Investor: SeVaK, š.p. Žilina
 • Šurany ČOV - intenzifikácia Investor: ZVaK, š.p. Bratislava
 • Bánovce nad Bebravou ČOV - rekonštrukcia a intenzifikácia Investor: ZVaK, š.p. Bratislava
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Skládky odpadov a Ekologické projekty

    

 • Dočasné zložiská popolčekov - Elektrárne Nováky Popis: (štúdie, projektové úlohy, realizačné dokumentácie, v r. 1966 - 2000)
 • SE Tepláreň Košice Popis: (správa o výkone TBD na odkalisku 12/97 - 2000)
 • Definitívne odkalisko Chalmová Popis: (projekt meraní 03/97, PD r. 2000)
 • ENO - Definitívne zložisko z trusky Popis: (stabilitné posúdenie hrádzového systému kóty 292 08/96 - 2000)
 •  

  Odkalisko ENO. Svahy odkaliska tesnené tesniacou fóliou, ktorá je prikrytá geotextíliou.Odkalisko ENO. Svahy odkaliska tesnené tesniacou fóliou, ktorá je prikrytá geotextíliou.

   

 • ENO - Definitívne odkalisko Chalmová Popis: (stabilitný výpočet hrádzového systému do kóty 286,00 10/97 , posúdenie stability, PD nadvýšenia, ekologizácia - 2000)
 • TEKO - Košice Investor: SE Tepláreň Kočice
 • SE - Tepláreň Košice Popis: (správa o výkone TBD na odkalisku 01/97)
 • Novácke chemické závody Popis: (odborný posudok vápenného odkaliska 7a,b 08/96)
 • Novácke chemické závody Popis: (etapová správa o TBD 08/96)
 • Odkalisko Nižná Slaná Popis: (stabilitný prepočet hrádze pre stanovenie medzných hodnôt t hladín priesakových vôd 12/96)
 • Topoľčany - regionálna skládka TKO Popis: (dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia v 12/96)
 • Flotačné odkalisko KOMAG Košice - Bankov Investor: KOMAG a.s. Košice
 •  

  Odkalisko KOMAG - Košice Bankov. Celkový pohľad na odkalisko.Odkalisko KOMAG - Košice Bankov. Celkový pohľad na odkalisko.

   

 • Odkalisko Poša Investor: CHEMKO Strážske, a.s.
 • Odkalisko Hodruša-Hámre Investor: 1. Banská a.s. Banská Bystrica
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pozemné stavby a architektúra

    

 • Bratislava. Rekonštrukcia kotolne - Trnávka - realizačný projekt Investor: STU Bratislava
 • VD Liptovská Mara - prevádzkový objekt CPV - projekt Investor: SVP,š.p. OZ Povodie Váhu Piešťany
 • Skalica. Rekonštrukcia kotolne - Skalica - realizačný projekt Investor: ZsVaK Bratislava, š.p.
 • Mengusovce. Vodojem Mengusovce - realizačný projekt Investor: SSC Bratislava
 • Piešťany. Nadstavba a prístavba administratívnej budovy - Energoclima, s.r.o. Piešťany - projekt Investor: Energoclima s.r.o. Bratislava
 • Trnava. Rekonštrukcia pobočky Spoločnej zdravotnej poisťovne v Trnave - projekt Investor: SZP Bratislava
 •  

  Trnava. Rekonštrukcia pobočky Spoločnej zdravotnej poisťovne v Trnave - projekt.

   

   

 • Bratislava. Rekonštrukcia budovy závitkovej ČS I. a II. v ČOV Vrakuňa - rekonštrukcia fasád a zámočníckych výrobkov - realizačný projekt Investor: VaK š.p. Bratislava
 • Bratislava ŽSR, modernizácia trate Bratislava, Rača - Trnava pre trať. rýchlosť 160 km/hod., stavebno-technický prieskum budov ÚČS - Cífer, Šenkvice, Pezinok, Sv.Jur, Rača Investor: ŽSR GR Bratislava
 • Nižná Boca. ČOV Nižná Boca - projekt pre stavebné povolenie Investor: MÚ Nižná Boca
 • VD Liptovská Mara - prevádzkovo-rekreačný areál - štúdia Investor: SVP,š.p. OZ Povodie Váhu Piešťany
 • Podolie. Areál PODOLPAP-u s.r.o. v obci Podolie - realizačný projekt Investor: Podolpap, s.r.o. Podolie
 • Piešťany. Nadstavba a prístavba administratívnej budovy - Energoklima, s.r.o. Piešťany - štúdia celého areálu Investor: Energoclima s.r.o. Bratislava
 •  

   

   

   

  Predchádzajúca stránka: Činnosti  Nasledujúca stránka: Organizačná štruktúra