Ostatné činnosti

Untitled document

Technicko-bezpečnostný dohlad a špeciálne merania


Výkony Technicko-bezpečnostného dohľadu (TBD) patria k významným činnostiam nášho podniku, na ktorých sa podieľa prakticky od roku 1975 kedy MLVH SSR k Zákonu č.138/1973 Zb. o vodách vydalo vykonávací predpis vo forme Vyhlášky č. 169/1975 Zb. o odbornom TBD na niektorých vodohospodárskych dielach, vrátane odkalísk. Od roku 1978 prešli na Vodohospodársku výstavbu, š.p., kompetencie výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu (ďalej aj „TBD“) na vodných stavbách v Slovenskej republike. Podnik dodnes úspešne plní osobitné úlohy štátnej správy v príprave, výstavbe, skúšobnej a trvalej prevádzke realizovaných vodných diel.

Penzión ISTER


Ubytovacie zariadenie Vodohospodárskej výstavby, š.p. PENZIÓN ISTER sa nachádza v samotnom centre historického mesta Banská Štiavnica na Višnovského ulici. Pôvodne meštiansky dom, je renesancný, barokovo prestavaný dvoj - trojpodlažný objekt nepravidelného tvaru „U“. Objekt je pamiatkovo chránený a je zapísaný v štátnom zozname nehnutelných pamiatok a svojím situovaním a hodnotou je súcastou urbanisticko- historickej štruktúry mesta. Pociatky stavebného a architektonického vývoja siahajú do 16. storocia. Najrozsiahlejšie úpravy a dostavby boli vykonané v druhej polovici 18. storocia, kedy budova nadobudla prakticky tvar v akom sa nachádza dodnes.
Predchádzajúca stránka: Hlavné činnosti  Nasledujúca stránka: Penzión ISTER