O podniku

Untitled document

História:

1953 - založenie Vodohospodárskeho a rozvojového strediska za účelom prípravy a výstavby nosných investícii rozvoja vodného hospodárstva v SR
1954 – 1955 - ukončenie výstavby vodného diela Orava, ukončenie výstavby vodárenskej nádrže Hriňová
1956 – 1976 - výstavba hydrocentrál a nádrži Vážskej kaskády
1977 - podpísanie medzinárodnej zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros (ďalej len „Zmluva 1977“)
1978 - začiatok výstavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros na slovenskom území
1988 - transformácia podniku na štátny podnik
1989 – zastavenie prac maďarskou stranou na výstavbe Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros
1991 - rozhodnutie československej vlády dokončiť výstavbu Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros na slovenskom území náhradným riešením, známym ako variant „C“, bez účasti maďarskej strany
1992 - jednostranne vypovedanie Zmluvy 1977 maďarskou stranou a prehradenie Dunaja na slovenskom území pri Čunove, spustenie slovenskej časti Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros (vodného diela Gabčíkovo) do prevádzky
1993 - Maďarska republika a Slovenska republika ako nástupnícky štát po Československu postúpili svoj spor ohľadne Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros Medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu
1993 - štátny rozpočet SR prestal financovať výstavbu Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, bolo založené Združenie Dunaj, konzorciom slovenských podnikov, podieľajúcich sa na výstavbe a prevádzke vodného diela Gabčíkovo za účelom zabezpečenia financovania jeho prevádzkových a investičných potrieb
1995 - prevzatie práv a povinnosti súvisiacich s výstavbou vodného diela Žilina
1997 - Medzinárodný súdny dvor v Haagu vydal rozsudok, ktorým potvrdil platnosť Zmluvy 1977 a zaviazal obe strany sporu rokovať v dobrej vôli o naplnení spôsobu na dosiahnutie cieľov uvedených v Zmluve 1977
1998 - spustenie hydroelektrárne vodného diela Žilina do prevádzky
2001 - prijatie uznesenia vlády SR c. 619/2001, ktoré zásadným spôsobom zmenilo postavenie podniku vo vzťahu k vodnému dielu Gabčíkovo, zabezpečovanie prevádzky všetkých vodohospodárskych a časti energetických objektov vodného diela Gabčíkovo
2002 - oddĺženie podniku zo strany štátu
2003 - prevod kompetencii v oblasti zakladateľskej funkcie z Ministerstva pôdohospodárstva SR na Ministerstvo životného prostredia SR, predstavenie nového loga podniku
2004 – prijatie Uznesenia vlády SR c.625/2004 z 23. júna 2004 a prijatie Uznesenia vlády SR c. 1174/2004 z 8. decembra 2004, na základe ktorých vláda SR poverila Vodohospodársku výstavbu, štátny podnik, v súlade so „Zmluvou 1977“ prevádzkou energetických objektov Sústavy vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros a zároveň poverila dotknute rezorty vyčlenením technologickej časti vodných elektrární prislúchajúcich k vodnému dielu Gabčíkovo z majetku Slovenských elektrární, a.s., Bratislava a ich včlenenie do majetku štátneho podniku Vodohospodárska výstavba
2005 - dohoda Rady riaditeľov Združenia Dunaj z decembra 2005, na základe ktorej prišlo k čiastočnému vysporiadaniu Združenia Dunaj
2006 – „Dohoda o usporiadaní majetkovo-pravnych vzťahov VEGA“, na základe ktorej Vodohospodárska výstavba, š.p., odplatne nadobudla majetok technologickej časti vodných elektrární, prislúchajúcich k vodnému dielu Gabčíkovo
2007 - proces reštrukturalizácie podniku v zmysle Uznesenia vlády c. 942/2006 zo dňa 8.11.2006
2008 – 55. výročie existencie podniku
2010-2011 realizácia MVE Dobrohošť
Predchádzajúca stránka: Úvod  Nasledujúca stránka: História