Hydroconsult

Untitled document

Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 26. októbra 2009 o zániku štátneho podniku HYDROCONSULT BRATISLAVA, štátny podnik a došlo k zlúčeniu so štátnym podnikom VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, ktorý sa stáva preberajúcim podnikom.

Hydroconsult bol zaradený do organizačnej štruktúry podniku Vodohospodárska výstavba š.p. ako jeho odbor na Úseku technického rozvoja a investícií.

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Karloveská 2
P.O.BOX 45
842 04 Bratislava
e-mail: info@vvb.sk
Telefonický kontakt: +421-2-60292216,+421-2-60292216
Fax: +421-2-65427667

 

Hydroconsult je projekčno-inžinierska, poradenská a dodávateľská organizácia, zaoberajúca sa pozemnými a vodohospodárskymi stavbami na Slovensku a v zahraničí.

Hydroconsult bol založený v roku 1952. Počas svojho pôsobenia sa rozvinul na vysoko špecializovanú firmu zaoberajúcu sa riešením všetkých základných problémov vo vodnom hospodárstve, v ochrane a tvorbe životného prostredia. Hydroconsult má dlhoročné skúsenosti vyplývajúce z podieľania sa na príprave, realizácií a riešení problémov počas prevádzky vodohospodárskych diel.

V súčasnosti sa podieľa na projektoch súvisiacich s výstavbou hydrotechnickych diel a zariadení pre zabezpečenie zdrojov pitnej a prevádzkovej vody, vodovodných a kanalizačných sieti, odkanalizovaním a čistením odpadových vôd všetkého druhu, výstavbou rodinných domov, administratívnych a priemyselnych komplexov.

V súčasnej dobe je podnik schopný všetky navrhované investície vybaviť automatizovanými systémami riadenia.

Hydroconsult je činný v týchto oblastiach:

 

 • Hydrotechnika a hydroenergetika
 • Vodovody a kanalizácie, technologické zariadenia
 • Čistenie odpadových vôd
 • Skládky odpadov
 • Ekologické projekty
 • Pozemné stavby a architektúra
 • Modelovanie prúdenia povrchových a podzemných vôd

  Hydroconsult disponuje potenciálom pracovníkov zabezpečujúcim komplexné riešenie jednotlivých projektov na špičkovej odbornej úrovni, podieľa sa na rade vývojových a výskumných prác v spolupráci s vedeckými, odbornými a dodávateľskými inštitúciami a firmami. Na ich základe ponúka pri projektoch najmodernejšie a najefektivnejšie riešenia.

  Štátny podnik Hydroconsult Bratislava je držiteľom certifikátu kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2000. Informácie týkajúce sa partnerskej spolupráce, podávania žiadostí o poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211 /200 Z.z. vrátane návrhov a podnetov možno uplatňovať prostredníctvom webovej stránky Hydroconsultu v osobnom kontakte v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 16:00 na adrese podniku.

  Nadriadený orgán š.p. Hydroconsult je Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava 1.

  Výpis z obchodného registra

  Výročná správa 2003

  Výročná správa 2004

  Výročná správa 2005

  Výročná správa 2006

  Výročná správa 2007

  Výročná správa 2008

 • Predchádzajúca stránka: Exkurzie  Nasledujúca stránka: História Hydroconsult