Činnosti

Untitled document
 

Gabčikovo

Liptovská Mara

Málinec

Nová Bystrica

Orava

Ružín

Žilina

 

Hydrotechnika a hydroenergetika

 • kompexné riešenie vodohospodárskych problémov
 • navrhovanie a projektovanie priehrad, veľkých a malých vodných elektrární
 • riešenie úpravy tokov
 • plavebné zariadenia
 • ochrana pred povodňami
 •  

  Vodovody a kanalizácie, technologické zariadenia

 • zhodnocovanie terajších a riešenie nových zdrojov pitnej a úžitkovej vody
 • riešenie vodovodných sústav a diaľkových vodovodov
 • navrhovanie tlakových pásiem s optimálnym rozmiestnením vodojemov
 • projektovanie studní a čerpacích staníc
 • navrhovanie úpravní pitnej a úžitkovej vody
 • odkanalizovanie odpadových a splaškových vôd
 • rekonštrukcie kanalizačných sústav
 • preverovanie existujúcich vodárenských zariadení a navrhovanie ich efektívnej modernizácie
 •  

  Čistenie odpadových vôd

 • odborné poradenstvo a spracovanie projektovej dokumentácie pri riešení problémov odkanalizovania sídlisk a priemyselných objektov
 • čistenie odpadových vôd z nemocníc a sanatórií
 • spracovanie generelu v odkanalizovaní sídlišť a priemyselných objektov
 • čistenie a využitie zrážkových vôd
 • spracovanie nových návrhov a projektov čistiarní odpadových vôd všetkého druhu
 • intenzifikácia, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
 • preverovanie a vyhodnocovanie doterajšej prevádzky čistiarne odpadových vôd
 •  

  Skládky odpadov

 • odborné poradenstvo pri riešení problémov v odpadnom hospodárstve
 • pri vyhľadávaní vhodných lokalít
 • pri rozdodovaní o type a veľkosti skládky
 • pri riešení spôsobu likvidácie odpadu
 • spracovanie komplexných štúdií vplyvu skládok na životné prostredie
 • spracovanie komplexnej dokumentácie nových skládok pre komunálne a priemyselné odpady
 • vypracovanie štúdií a projektov sanácií starých a nevyhovujúcich skládok.
 •  

  Ekologické projekty

 • posudzovanie rozsahu znečistenia a ochrana podzemných a povrchových vôd pred kontamináciou
 • monitorovanie vplyvov stavieb na životné prostredie
 • komplexné návrhy ochranných opatrení
 • revitalizácia vodných tokov
 •  

  Pozemné stavby a architektúra

 • architektonická koncepcia vodohospodárskych diel, inžinierskych stavieb, rekreačných stavieb a zariadení
 • návrhy a projekty rekonštrukcií obytných, administratívnych budov, priemyselných objektov
 • návrhy a projekty rodinných domov
 • detailné projekty
 • prevádzkové a účelové projekty.
 •  

  Modelovanie prúdenia povrchových a podzemných vôd

  Predchádzajúca stránka: História Hydroconsult  Nasledujúca stránka: Referencie